Logo Prewencja

Apel Komendanta Miejskiego.

Linia

Strażacy żorscy apelują i ostrzegają!

Nie wypalaj traw

Wczesna wiosna to niechlubny okres wypalania traw. Najczęstszą przyczyną tego procederu jest przede wszystkim *głupia zabawa* dzieci lub młodzieży ale również brak roztropności osób dorosłych, którzy w ten sposób chcą usunąć suchą roślinność ze swoich pól i przydomowych działek.

Wypalanie traw stało się praktyką nagminną.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach odnotowuje corocznie po kilkadziesiąt interwencji, a w rekordowym 2003r. aż 139, zwiazanych z gaszeniem pożarów suchych traw, poszycia leśnego, krzaków i innej roślinności.

Tymczasem wypalanie traw jest czynem bezprawnym, pociągającym za sobą odpowiedzialność karną!

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody w art. 131 pkt 12 stanowi: *Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny*.

Przewidziane w niej wykroczenie, nie jest wykroczeniem *pożarowym*, lecz wykroczeniem *przyrodniczym*. Chodzi o to, że wypalanie roślinności wyrządza szkodę składnikom przyrody, w tym między innymi organizmom pożytecznym, żyjącym w glebie. Zagraża także rosnącym w pobliżu drzewom czy krzakom, nawet jeśli nie pociąga za sobą niebezpieczeństwa pożaru.

Tak więc każde wypalanie roślinności we wskazanym miejscu jest wykroczeniem!

*Wypalanie traw* może pociągnąć za sobą również odpowiedzialność za przestępstwo. Stanie się tak, jeśli wypalanie traw sprowadzi pożar lub jego bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: *Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5*.

KOMENDANT MIEJSKI

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...