Logo Komenda

Historia Komendy Regulamin Komendy Miejskiej Osoby funkcyjne Majątek Komendy Cywile

Historia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

Linia

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Komenda Miejska PSP w Żorach kontynuje niedługą historię jednostki terenowej ochrony przeciwpożarowej, których poprzedniczką była Zawodowa Straż Pożarna w Żorach powołana zarządzeniem 1/88 Wojewody Katowickiego z 28.01.1988r. Powołana ZSP w sile kompanii miała liczyć 46 etatów na podziale bojowym oraz 8 etatów w Komendzie.

Dotychczas teren miasta Żory organizacyjnie podporządkowany był Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Rybniku.

W mieście działało sześć terenowych Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Żory, OSP Rowień, OSP Rój, OSP Osiny, OSP Rogożna, OSP Kleszczów. Pomagały także dwie zakładowe straże: OSP Peberow-Fadom i obowiązkowa SP ZWUS.

Miasto chroniła także ZZSP Krywałd ERG z Knurowa, która posiadała Oddział w Zakładzie Zamiejscowym w Żorach oraz Oddział Ppoż. KWK ZMP ŻORY.

Linia

Potrzeba utworzenia ZSP wynikała z faktu dynamicznego rozwoju miasta, w którym liczba mieszkańców w latach 80-tych przekroczyła 60 tyś. a ostateczne decyzje zapadły po tragicznym pożarze w noc sylwestrową 1983/4 na oś. Pawlikowskiego.

Powołanie ZSP w 1988r. było możliwe, ponieważ dobiegała ku końcowi inwestycja Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach - Strażnica ZSP w Żorach. Pierwsze spotkania robocze w sprawie tej inwestycji organizowane były w 1982r., a roboty na budowie rozpoczęto w październiku 1984r.
W 1987r. strażnicy trwały ostatnie prace wykończeniowe, w których uczestniczyli także junacy OC odbywający służbę w ZSP Rybnik.

W grudniu 1987r. z KRSP Jastrzębie Zdrój został oddelegowany st.chor. Zenon Skowron z zadaniem zorganizowania ZSP, zagospodarowania obiektu i uruchomienia podziału bojowego.

W dniu 30.01.1988r. zarządzeniem wewnętrznym Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Katowicach polecił przystąpić do organizacji ZSP z dniem 1.02.1988r.

Na rok 1988 przydzielono 32 etaty. Komendantem ZSP z tym dniem został st.chor. Zenon Skowron , a kpr. Zofia Domagalska z KRSP Rybnik mianowano na stanowisko st.technika ds. kwatermistrzowskich.

W dniu 15.03.1988r ZSP Żory podjęła służbę operacyjną w mieście, a na podziale bojowym pełnili strażacy przeniesieni służbowo z ZSP Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śl.i ZZSP "Krywałd Erg".

Pierwsze wyposażenie ZSP stanowiły następujce pojazdy przekazane z n/w Komend:

Linia

Pierwszy pożar do Punktu Alarmowego ZSP zgłoszono 16.03.1988r o godz.12.50 w RSP Baranowice w Żorach. Dowódcą zmiany był plut. Jerzy Bęćkowski a dyspozytorem str. Józef Pająk.

W dniu 23.05.1988r, w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, w obecności ówczesnych władz polityczno-administracyjnych, wojewódzkich i miejskich odbyło się uroczyste otwarcie strażnicy ZSP, wybudowanej ze środków inwestycyjnych KWSP przez PBM "Fadom" w Żorach.

Kolejnym etapem rozwoju jednostki był fakt przejęcia w dniu 21.06.1988r. całokształtu spraw związanych z prewencją pożarową, operacyjno-szkoleniowych i techniki pożarniczej z KRSP Rybnik. Następnie, działając na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych, z dnia 1.08.1988r. rozpoczęto przygotowania do utworzenia z dniem 1.01.1989r. Komendy Rejonowej Straży Pożarnych.
Okres przygotowawczy zakończyło Zarządzenie nr 54/88 Wojewody Katowickiego z 17 listopada w sprawie utworzenia Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Żorach.

Komendantem Rejonowym z dniem 1.12.1988r. został st.chor. Zenon Skowron, a kierownictwo Komendy tworzyli:

Linia

Rok 1989.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Działalność nowej Komendy Rejonowej w woj. katowickim rozpoczęła się dużą akcją ratowniczą tuż po północy w noc Sylwestrową 1988/1989, gdy podłożono ładunek wybuchowy w budynku Urzędu Miasta na Alei Wojska Polskiego. Na skutek wybuchu zniszczeniu uległo ok. 70% szyb w oknach. W porządkowaniu budynku większość prac porządkowych wyknali strażacy z ZSP Żory oraz z Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śl. i Pszczyny. Szklenie budynku z udziałem pracowników "Fadomu" zakończono w godzinach nocnych w dniu 1.01.1989.

W tym samym roku KRSP Żory zorganizowała ćwiczenia sztabowe i taktyczne dla kadry dowódczej oraz 16 poddziałów ZSP i OSP z rejonu żorskiego i rybnickiego. Ćwiczenia oceniał zespół KWSP pod kierunkiem mjr Zbigniewa Meresa.

W dniu 4.06.1989r. odbyły się wybory do Sejmu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w kraju. W pierwszym roku działalności Komendy zorganizowano turniej wiedzy pożarniczej dla młodzieży szkolnej, zawody sportowo- pożarnicze OSP, turniej piłkarski drużyn ZSP okręgu rybnickiego. Reprezentacja ZSP Żory wzięła udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w których zajęła VII miejsce.

W trakcie roku ZSP została doposażona w sprzęt pożarniczy:

Stan zatrudnienia wynosił na koniec roku 48 osób, w tym 39 osób w systemie zmianowym.

Linia

Rok 1990.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Zmiany wynikłe z transformacji ustrojowej po wyborach 4 czerwca 1989 dotknęły także funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Kryzys gospodarczy, inflacja oraz bardzo okrojony budżet jednostki powodował, że realizowano podstawowe zadania statutowe, skupiając się na utrzymaniu gotowości bojowej ZSP.

W wyposażeniu ZSP zaszła jedna zmiana - samochód SOn przekazano do KRSP Tychy. Występowały duże braki w wyposażeniu w odzież ochronną i sprzęt pożarniczy.

Ze służby odchodzili junacy odbywający służbę w OC. Do służby przyjmowani byli kolejni strażacy. Z pracy w KRSP zrezygnowała Gł. Księgowa p.K. Bujoczek a w jej miejsce pracę podjęła p.Jadwiga Domurad. Z dniem 1 lipca służbę na stanowisku dowódcy zmiany podjął mł.chor. Erwin Jaworudzki.

Linia

Rok 1991.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Trwające prace w komisjach sejmowych i dyskusje w środowisku pożarniczym o kształcie ochrony przeciwpożarowej w kraju oraz ograniczenia budżetowe zmuszały do podejmowania tylko niezbędnych działań w celu zapewnienia gotowości bojowej ZSP i organizacji systemu alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi. Działalność prewencyjna prowadzona była w obiektach użyteczności publicznej. Realizowano zadania związane z działalnością OSP tj. obsługa zebrań, Zjazd Miejski ZOSP, zawody sportowo-pożarnicze, uroczystości jubileuszowe.

Drugi rok działalności władz samorządowych w mieście zaowocował pomocą materialną w kwocie ówczesnych 50 mln. za które zakupiono bardzo potrzebny sprzęt ratowniczy (piła mechaniczna, sprzęt ochrony dróg oddechowych, radiotelefony, sprzęt warsztatowy).
Ponadto miasto przekazało środki do fundacji przy KWSP, która przekazała dla ZSP 4 ubrania gazoszczelne a następnie zestaw ratowniczy Holmatro.

W tym roku zaszły dość istotne zamiany kadrowe. Pracę na stanowisku Gł. Księgowej podęła pani Elżbieta Kurowska a w drugim półroczu ppor. Bogdan Bonczek i ppor. Marek Oleszek. W miejsce kończących służbę junaków przyjęto grupę 12 strażaków. Z Komendy do ZSP przeniesiono na stanowiska dowódców zmian chor. Grzegorza Kos i mł.asp. Grzegorz Blachę.

Oczekiwane od szeregu lat zmiany strukturalne ochrony przeciwpożarowej zmaterializowały się w drugim półroczu uchwaleniem ustaw z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. Akt uchwalenia przez Sejm obu ustaw poprzedzony był długotrwałą akcją protestacyjną środowiska pożarniczego.

W trakcie roku realizowano zadania ustawowe z zakresu prewencji, prowadzono działalność ratowniczą, przeprowadzano ćwiczenia i szkolenia OSP. Rozwijała się współpraca z jednostkami OSP i Zarządem Miejskim ZOSP.

Linia

Rok 1992.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Rok 1992 charakteryzował się zasadniczymi zmianami organizacyjnymi w systemie ochrony przeciwpożarowej. W pierwszym półroczu KRSP realizowała zadania tylko w zakresie spraw operacyjnych, technicznych oraz szkolenia doskonalącego. Z dniem 30.06.1992 została zlikwidowana Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Żorach , a całokształt spraw organizacji i nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w mieście przejęła Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnych w Rybniku. Dotychczasowa Zawodowa Straż Pożarna została przekształcona w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą kat. D.
Dowódcą JRG został mł. kpt. Zenon Skowron a Zastępcą Dowódcy JRG został asp. Erwin Jaworudzki.

Na II półrocze przydzielono 39 etatów, w tym 3 w systemie dziennym. Część kadry byłej Komendy została przeniesiona do KR PSP Rybnik (mł.kpt.M.Oleszek, mł.kpt. B. Bonczek pani U.Kozik). Na stanowisko Technika JRG mianowano mł.ogn. Zofia Domagalska a dowódcami zmian zostali asp. G. Kos, asp. S. Blacha oraz st.ogn. J. Bęckowski.

Zastępy JRG w sierpniu tego roku brały udział w pożarach lasów okolicach Olkusza oraz w największym pożarze lasów w historii kraju w rejonie Kuźni Raciborskiej. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy JRG i OSP z terenu miasta Żory od 26.08.1992r. do 1.09.1992r.

W dniu 1.09.1992r. w trakcie akcji gaszenia lasu zdarzył się wypadek drogowy z udziałem zastępu JRG GCBA6/32, w wynku którego zginęła śp. Gabriela Dirska, mieszkanka Rud Raciborskich. Niemowlę, które było w wózku odniosło niewielkie obrażenia. Trzech strażaków odniosło także niewielkie obrażenia. Samochód pożarniczy GCBA został poważnie uszkodzony.
Straty w sprzęcie, jakie poniosła JRG w czasie pożaru zostały częściowo uzupełnione ze środków jakie przekazał Zarząd Mista Żory w kwocie ówczesnych 148 mln. złotych.

Linia

Rok 1993.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Rok 1993 przyniósł zmiany w organizacji ochrony przeciwpożarowej w Żorach. Zlikwidowano Oddział Ochrony Przeciwpożarowej w KWK i ZObSP SIGNAL ZWUS. OSP Rogoźna została wyposażona w samochód GBAM, który był na wyposażeniu OSP Rój. W wyniku likwidacji stanowisk pożarniczych w KWK oraz w ZWUS, zlikwidowano ogółem 24 stanowiska pracy strażaków zawodowych. Nie zaszły zmiany w sieci terenowych OSP.

Tworzony system ratowniczo-gaśniczy zkładał, że wskaźnik zatrudnienia strażaków na tysiąc mieszkańców winien wnosić 0,75. W Żorach wskaźnik kształtował się na poziomie 0,61.

W wyposażeniu technicznym nie zaszły istotne zmiany. Do normatywnego wyposażenia brakowało przede wszystkim samochodu specjalnego do prowadzenia akcji ratowniczych na wysokości powyżej 2 piętra. Strażnica po 5 latach eksploatacji wymagała remontu, jednak w budżecie KRPSP nie było środków na ten cel. Zwiększa się liczba interwencji, zwłaszcza w grupie zdarzeń na drogach z udziałem środków transportu.

W ciągu roku przeprowadzono liczne kontrole sprawności hydrantów w mieście oraz przejezdności dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wyniki kontroli były negatywne i stanowiły podstawę do podjęcia działań przez władze samorządowe i spółdzielnie mieszkaniowe do celu likwidacji zagrożeń. Realizowano ćwiczenia na obiektach, zorganizowano zawody pożarnicze OSP na boisku SP nr13 (os. Sikorskiego).

Linia

Rok 1994.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

W roku 1994 zaszła zasadnicza zmiana w organizacji JRG, ponieważ jednostka została przekwalifikowana do kat. C, co umożliwiało dalsze zwiększanie stanu osobowego. Jednak faktycznie zatrudnienie na początku roku wynosiło 43 osoby, a na koniec wyniosło 42 osoby.
W ciągu roku zaszły istotne zmiany kadrowe. Na stanowisko d-cy JRG Rybnik został powołany asp. Erwin Jaworudzki, natomiast z JRG Rybnik zostali przeniesieni między innymi kpt. Jacek Gorol i st.asp. M. Pluta. Wielu funkcjonariuszy podniosło kwalifikacje zawodowe, podejmowało trud nauki w S.A.P. i SGSP.

Do znaczącego sukcesu należy zaliczyć zajęcie 4 miejsca przez reprezentację rejonu w zawodach sportowo-pożarniczych JRG.

Po latach stagnacji odnotowano pierwsze znaki zmian w rozwoju jednostki. KW PSP przekazała dla JRG spycharko-ładowarkę Ł-34 oraz samochód Tarpan Honker z przeznaczeniem na przebudowę na samochód ratownicta drogowego, który został przekazany do karosacji i zabudowy w firmie WAWRZASZEK. Na wyposażenie samochodu otrzymaliśmy zestaw hydrauliczny LUKAS.
Do podziału bojowego samochód został wprowadzony w tyczniu 1995r a uroczyste przekazanie nastąpiło 9.02.1995r.

W tym roku miasto Żory przekazało środki na modernizację Punktu Alarmowego kwotę 200 mln ówczesnych złotych (20 tys.). Załoga wykonała także modernizację stołówki, która została zmieniona na salkę telewizyjną z kominkiem.

Linia

Lata 1995-1996.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

W latach 1995r.-1996r. w jednostce wiele czasu poświęcano na doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji pożarniczych w trakcie nauki w szkołach pożarniczych i na kursach specjalistycznych.

W 1995r. w strażnicy realizowano remonty i modernizację pomieszczeń. Z środków UM przeprowadzono remont dachu i częściową naprawę szczelin w elewacji budynku.

Z JRG przekazano do OSP Kleszczów samochód gaśniczy Żuk -GLM-8, natomiast z środków gminy Świerklany zakupiono piłę spalinową do drewna.

W roku 1996 od 1.08. został uruchomiony Miejski Ośrodek Dyspozycyjny , na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Żory i Komendantem Rejonowym PSP w Rybniku. Obowiązki dyspozytorów MOD pełnili dyspozytorzy Punktu Alarmowego PSP.

Z uzyskanych środków z gminy Żory zakupiono sprężarkę do ładowania butli sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz radiotelefony nasobne i przewoźne. Punkt Alarmowy został wyposażony w komputer.

W lutym wystąpily bardzo niskie temperatury. Zmarzlina gruntu sięgała ok. 0.8m .W tym czasie wystąpiła awaria rurociągu zasilającego strażnicę w wodę. Załoga przy pomocy pracowników ZTS Erg wykonała nowe przyłącze, prowadząc przewód z PE kanałem ciepłowniczym do wymiennikowi. W tym roku zmodernizowano także kuchnię.

Istotne zmiany zaszły w kierownictwie KRPSP Rybnik. Dotychczasowy Komendant Rejonowy bryg. Jan Sroka został przeniesiony do służby w KGPSP, natomiast z dniem 1.06.1996r. Komendantem Rejonowym PSP został mł.kpt. Erwin Jaworudzki.

Linia

Rok 1997.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

W dziesiątym roku funkcjonowania jednostki zanotowano wydarzenia, które na wiele lat zostaną w pamięci całego społeczeństwa, ponieważ tereny Polski południowej nawiedziła "powódź stulecia" a w usuwaniu jej skutków aktywnie uczestniczyli strażacy z Żor. W stanie organizacyjnym JRG nie zaszły istotne zmiany. Na początku i na końcu roku stan zatrudnienia wynosił 42 osoby. W trakcie roku na "rentę" odszedł ogn. Zbigniew Pustelnik, a na jego miejsce z dniem 01.10.1997r. przyjęto st.str. Wojciecha Wowra. Z dniem 31.12.1997r. ze służby odszedł sekc. Mirosław Liszka.

W ciągu roku aż 16 funkcjonariuszy podnosiło kwalifikacje zawodowe, kończąc szkoły pożarnicze lub kursy specjalistyczne (operatora Ł-34, drabin mechanicznych i ratowników chemicznych).
Naukę w wyższych uczelniach kontynuowali: st.asp. Grzegorz Kos (SGSP), mł.asp. Marek Zdziebło (Politechnika Śl.), mł.asp. Leszek Kowalczyk (W.Sz.P Kraków) i sekc. Jerzy Rygulski (AWF Katowice).

W dniu 25 maja 1997r. na stadionie MOSiR w Żorach-Roju JRG zorganizowała Turniej Piłkarski z udziałem reprezentacji JRG okręgu rybnickiego. JRG Żory zajęła 4 miejsce. Zwycięzcą turnieju została drużyna KM PSP z Wodzisławia Śląskiego.

W pierwszych dniach lipca rozpoczęła się akcja powodziowa na terenie rejonu wodzisławskiego, raciborskiego i rybnickiego. Lokalne zalania budynków zanotowano także w Rowniu, Kleszczowie, Osinach i Roju. Zastępy JRG Żory uczestniczyły w akcji usuwania skutków powodzi na terenie miasta Racibórz, natomiast pododdział OSP, dowodzony przez podoficerów JRG prowadził działania na terenie miasta Kuźnia Raciborska.
W trakcie tych działań odnotowano 51 wyjazdów zastępów ratowniczych do akcji powodziowej oraz 24 wyjazdy dowódców JRG z zastępami OSP na teren Kuźni Raciborskiej.

Do osiągnięć w 1997r. należy zaliczyć poprawę warunków socjalno-bytowych. Ze środków przekazanych z budżetu miasta zmodernizowano Punkt Alarmowy, wyremontowano łazienki i biura (wartość robót 14.000,00zł). Z budżetu miasta zakupiono za kwotę 19.000,00zł sprzęt ratowniczy. JRG pozyskała także sponsorów na pralkę automatyczną - s.c. "Bima" i środek do konserwacji dachu - P.H.U. "Lokator". Z rozdzielnika KW PSP załoga otrzymała komplet odzieży ochronnej typu "Nomex" i ubrania koszarowe. Z "ABB" Zamech otrzymano do użytkowania urządzenia kontrolne do warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Załoga wykonała systemem gospodarczym wiele prac poprawiających warunki służby, między innymi wykonano modernizację Punktu Alarmowego, konserwację dachów, malowanie korytarzy, pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz zagospodarowano atrium.

W obsadzie stanowisk funkcyjnych w JRG zaszły następujące zmiany:

Linia

Rok 1998.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Rok 1998 charakteryzował się bardzo intensywnymi działaniami organizacyjnymi i logistycznymi, które poprzedzały uchwalenie przez Sejm ustaw reformujących ustrój administracyjny państwa i przygotowaniami do wdrażania reform: oświatowej, emerytalno - rentowej i służby zdrowia. Odczuwalny był stan stagnacji i oczekiwania na zmiany, które miały zajść w ustroju administracyjnym państwa.

JRG Żory nowy rok rozpoczęła w 43 osobowym składzie. Od 01.02.1998r. do służby w JRG został skierowany str. Ryszard Pompa.

W związku z planowaną reformą administracji państwa, władze samorządowe Żor podjęły intensywne działania w celu przyznania miastu Żory status powiatu grodzkiego. Ze strony JRG zadeklarowano możliwość zorganizowania na bazie JRG przyszłej Komendy Miejskiej PSP.

Dużym zaskoczeniem dla załogi JRG była decyzja pani st.ogn. Zofii Domagalskiej o przejściu po 28 latach służby na zaopatrzenie emerytalne (z dniem 30.04.1998r.). Na stanowisko technika JRG z dniem 01.05.1998r. mianowano sekc. Jerzego Rygulskiego.

W czerwcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w dwuboju pożarniczym o Puchar Komendanta Rejonowego PSP. JRG Żory wystawiła wymagana reprezentację i wygrała bezapelacyjnie.

W tym roku podjęto starania o pozyskanie dla JRG nowego samochodu gaśniczego na podwoziu terenowym. Zarząd Misata Żory zadeklarował 25% kwoty niezbędną do zakupu, 50% Komendant Wojewódzki a pozostałą kwotę należało pozyskać od sponsorów. W sumie pozyskano kwotę ok. 80.000zł od podmiotów gospodarczych takich jak: Firma Marek Myśliwiec, P.H.U. "Nowa", Spółdzielnia Mieszkaniowa Żory, ZEC Jastrzębie, P.H.U. "Etrans", "Garften" w Żorach - Osinach, "Drogbud" Żory. Jednak nie udało się uzyskać całej kwoty, w związku z tym ponownie zwrócono się do Zarządu Miasta w tej sprawie. W związku z wyborami i zmianami w Zarządzie uchwałę o uzupełnieniu dofinansowania podjęła Rada Miasta w listopadzie 1998r.

Samochód marki "Renault" GBA,2/17 został uroczyście przekazany do eksploatacji w dniu 08.12.1998r.

W związku z planowanym utworzeniem z dniem 01.01.1999r. Komendy Miejskiej PSP w Żorach zapowiadały się duże zmiany kadrowe. Gotowość przejścia do KM PSP Rybnik zadeklarowali:

Natomiast gotowość podjęcia służby w nowoutworzonej Komendzie zgłosili:

Linia

Rok 1999.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Ustawy reformujące ustrój państwa, które zostały uchwalone w 1998r. objęły także struktury organizacyjne ochrony przeciwpożarowej kraju, a w szczególności Państwowej Straży Pożarnej. Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej zostały określone w Ustawie z 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 88 poz. 400 z późn. zmianami).

Utworzenie powiatu grodzkiego w Żorach spowodowało konieczność utworzenia w mieście Komendy Miejskiej PSP działającej jako rządowa administracja zespolona pod zwierzchnictwem starosty (art. 2 ust. 5 ustawy z 05.06.1998r. o administracji rządowej w województwie) i podporządkowane organizacyjnie Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, który powołuje Komendanta powiatowego i zatwierdza statut organizacyjny.

Z dniem 01.01.1999r. rozpoczęła działalność Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, na bazie istniejącej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG).

Struktura organizacyjna Komendy została określona "Tymczasowym Regulaminem Organizacyjnym KM PSP", zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 17.12.1998r. W regulaminie dla Komendy zaplanowano 9 etatów, natomiast dla JRG jako pododdziału taktycznego 35 etatów. Konieczność przesunięcia etatów z JRG do Komendy ograniczyła ilość etatów strażaków pełniących służbę w systemie ciągłym z 39 w grudniu 1998r. do 34 w styczniu 1999r., co pozostaje w ścisłym związku z możliwością zapewnienia dostatecznej obsady samochodów bojowych.

Dotychczasowa JRG była pododdziałem interwencyjnym, która chroniła i chroni obszar miasta Żory i sąsiednich gmin (Suszec, Pawłowice, Orzesze, Czerwionka-Leszczyny i Rybnik), działa bowiem w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. JRG nie była organem administracji specjalnej, a do podstawowych obowiązków dowódcy należało utrzymanie jednostki w odpowiedniej gotowości bojowej, prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych. Wszystkie decyzje z zakresu spraw kadrowych, logistycznych i szeroko rozumianej prewencji przeciwpożarowej zapadały w Komendzie Rejonowej PSP w Rybniku.

Z chwilą utworzenia Komendy Miejskiej PSP, zakres zadań stojących przed funkcjonariuszami dotychczasowej JRG poszerzył się w sposób zasadniczy. Do zadań Komendanta Miejskiego PSP, odpowiedzialnego za realizację całokształtu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w mieście należy między innymi:

Podstawową kadrę Komendy stanowili dotychczasowi funkcjonariusze JRG, którzy awansując podjęli trud realizacji nowych obowiązków, w nowych strukturach organizacyjnych:

Ułatwieniem w procesie doboru kadry były istniejące rezerwy kadrowe pozwalające mianować na stanowiska w komendzie funkcjonariuszy posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i staż w służbie. Dodatkowym ułatwieniem było także pozyskanie do służby oficera z Komendy w Bielsku-Białej bryg. Zbigniewa Ciepielowskiego, który został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta, oraz z Komendy w Rybniku asp.sztab. Henryka Tlałka - mianowanego na stanowisko kierownika sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych.

Z zewnątrz trzeba było pozyskać kandydatów do służby na stanowiskach ds. kadrowych i finansowych. Dużej pomocy w tym zakresie udzielił Powiatowy Urząd Pracy, który wyszukał a następnie skierował dwie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, które przez pierwsze dwa miesiące pracowały w Komendzie w ramach robót publicznych. W dniu 01.03.1999r mianowano na stanowiska funkcjonariuszy dwie osoby:

Tym samym został zakończony proces obsady etatowej w Komendzie.

Linia

Lata 2000-2003.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

W latach 2000-2003 utrzymywany był stan 45 etatów dla funkcjonariuszy PSP bez etatów cywilnych. Osoby funkcyjne pełniły służbę na swoich stanowiskach podnosząc jednocześnie kwalifikacje w szkołach pożarniczych i cywilnych oraz na kursach specjalistycznych. Pracę strażaków wspierali pracownicy cywilni, skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach stażu lub robót publicznych oraz 1 osoba zatrudniona na czas nieokreślony na stanowisku Starszego Technika Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego (Pan Tomasz Łobos).

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej pełniło służbę 35 strażaków, jednak uwzględniając 10–te służby wolne i urlopy czy zwolnienia lekarskie obsadę podziału bojowego stanowi przeciętnie 8 strażaków na zmianie służbowej. Na wyposażeniu jednostki znajdowało się 5 wozów bojowych oraz 6 pomocniczych.

11 maja każdego roku w KM PSP Żory przeprowadzany jest Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Konkurs Plastyczny o tematyce pożarniczej. Biorą w nim udział dzieci z Żorskich szkół oraz z członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Turniej i konkurs plastyczny współfinansowany jest przez Urząd Miasta Żory. Finaliści TWP reprezentują nasze miasto w eliminacjach wojewódzkich, a prace plastyczne Żorskich dzieci nagradzane były na szczeblu ogólnopolskim.

W latach tych wykonano kilka zadań, które szczególnie należy wyróżnić:

Powyższe osiągnięcia nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony Rady Miasta Żory, która w czerwcu 1999r. ustanowiła uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta, oraz Zarządu Miasta Żory, który realizując uchwałę, wyasygnował odpowiednie środki materialne na realizację ww. zadań.
Należy podkreślić, że pięć zadań ww. uchwały zostało w całości zrealizowanych, a pozostałe cztery jako zadania wieloletnie realizowane są na bieżąco. Powyższa uchwała pozowliła gruntownie poprawić wyposażenie PSP i OSP w sprzęt pożarniczy, zorganizować jednolity system łączności alarmowej, poprawić warunki socjalne w strażnicach PSP i OSP (remonty w Rogoźnej, Osinach, Roju, Kleszczowie, rozbudowa strażnicy w Rowniu), a także operacyjne przygotowania miasta do działań ratowniczych (poprawa zaopatrzenia wodnego, udrożenie dróg dojazdowych, wymiana sprzętu łączości radiowej).
Łącznie na zakupy inwestycyjne, remonty i wydatki rzeczowe otrzymaliśmy dodatkowo 82,3 tys. zł. Dodając do tych środków wartości mienia przeznaczonego ze zlikwidowanej Straży Miejskiej (samochód operacyjny, meble), wartość przekazanych środków znacznie przekracza 100 tys. zł.

W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych opracowano katalog zagrożeń powiatu na podstawie rozpoznania co do ilości i właściwości substancji niebezpiecznych występujących w zakładach. Przeprowadzane są systematyczne kontrole w takich zakładach jak: ABB Alstom Pover oraz Rozlewnia Gazu Shell-Gas. Dokonano rozpoznania co do ilości przewożonych materiałów niebezpiecznych przez stacje kolejową Żory oraz szlakami drogowymi prowadzącymi przez Powiat Żory.

Sporządzono pełną inwentaryzację (w terenie) zewnętrznej sieci hydrantowej. Istnieją rozbieżności miedzy stanem faktycznym a planami posiadanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Sprawa jest na bieżąco podnoszona. Wniesiono sprawę uporządkowania sieci hydrantowej na byłej kopalni *Żory*. W celu poprawy dojazdu do budynków mieszkalnych wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta wytypowano miejsce parkingowe na os. Pawlikowskiego.

W czasie działalności Komendy Miejskiej doprowadzono do polepszenia warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych wysokich administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową *Nowa* i *Żory*. Na klatkach schodowych w/w budynkach systematycznie zgodnie z planami przedstawionymi przez Spółdzielnie Mieszkaniowe montuje się samoczynne klapy oddymiające oraz przebudowywana jest lokalizacja głównych zaworów gazu we wszystkich budynkach mieszkalnych administrowanych przez te spółdzielnie. Wyegzekwowano zabezpieczenie szybów kablowych w budynkach wysokich należących do spółdzielni *Nowa*. Poprawiono warunki ewakuacji w Szpitalu Nr 2 poprzez zabudowanie drzwi pożarowych i stworzenie kilku oddzielnych stref pożarowych stref pożarowych. Istotą sprawy jest możliwość ewakuacji pacjentów w poziomie do sąsiednich stref pożarowych. Niektóre sprawy przez nas sygnalizowane lub na które wydano decyzje administracyjne znalazły się w projekcie rozbudowy szpitala.
Dużą grupę obiektów, którą poddano kontroli były stolarnie. Efektem między innymi było wyłączenie z użytkowania dwóch stolarń, które nie spełniały wymagań budowlanych oraz nie posiadały formalnej zmiany sposobu użytkowania.

Przy kontroli z zakresu prowadzenia handlu środkami pirotechnicznymi zwracano uwagę na prawidłowość przechowywania tych materiałów, oznakowania pomieszczeń w których są składowane, zapisy w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego o zagrożeniach występujących w związku z materiałami niebezpiecznymi, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, a przede wszystkim na ilości znajdujące się na halach sprzedaży jak i w magazynach. Kontrole przeprowadzano wspólnie z Policją. Przykładem dobrej współpracy z Policją jest także systematyczna kontrola przewozów materiałów niebezpiecznych przez nasze miasto oraz nocne kontrole dyskotek.

Lata 2000–2003 to bieżąca działalność Komendy Miejskiej PSP w Żorach z większymi i mniejszymi problemami, głównie o charakterze finansowym. Wiele problemów finansowych pomogła nam rozwiązać Rada Miasta Żory uchwalając dotacje finansowe na konkretne cele. Środki otrzymane z dotacji celowej w ciągu ostatnich 4 lat wystarczały wyłącznie na płace, osłonę socjalną i bieżące wydatki (media, usługi materialne i niematerialne, itp.). Rozwój i poprawa warunków socjalnych załogi możliwa była dzięki środkom z budżetu miasta i innym środkom pozabudżetowym.

Dzięki pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Miasta Żory pozyskano:

W roku 2003 pozyskano samochód gaśniczy z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych GCBA 8/50 marki *Renault* typ Kerax model podwozia 420.34-6x6.

W budynku strażnicy wykonano prace modernizacyjne:

W ciągu całej działalności Komendy Miejskiej PSP otrzymaliśmy z Urzędu Miasta pomoc finansową w wysokości: ok. 650 tys. zł.

Współpracujemy ściśle z jednostkami OSP, w miarę potrzeb organizowane są szkolenia kursowe dla druhów OSP. W ciągu czterech lat podczas 8 kursów przeszkolono 100 osób.
W roku 1999 przekazano nieodpłatnie dla OSP Osiny przyczepkę dwukołową, oraz dla OSP Kleszczów, Osiny i Rój aparaty powietrzne z osprzętem.
Udzielono niezbędnej pomocy prawnej i merytorycznej, między innymi w roku 2000 przy zakupie samochodu *Lublin* dla OSP Rogoźna.
W roku 2001 pozyskano dla OSP Żory samochód gaśniczy marki Star typu GBA 2,5/16.
Corocznie przeprowadzane są miejskie zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział jednostki OSP. Zwycięskie drużyny reprezentują nasze miasto w zawodach wojewódzkich.

W roku 2000 został opracowany nowy Plan Działań Ratowniczych dla Miasta Żory uwzględniający założenia przepisów prawnych wydanych w tym roku. Na bieżąco plan jest uzupełniany o mapy operacyjne, uwzględniające nowe granice działania operacyjnego.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z firmą *NOMA* w 2001r. na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego został zamontowany system monitoringu, do którego do końca 2003r. podłączone zostały 3 zakłady pracy (Telekomunikacja Polska S.A. Żory, Hotel *Żory* i CH-U *AUCHAN*).

Linia

Rok 2004.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Stan etatowy jednostki został zwiększony o 3 etaty do stanu 48 etatów funkcjonariuszy PSP, bez etatów cywilnych. Wielu funkcjonariuszy podnosiło kwalifikacje na studiach cywilnych i w szkołach pożarniczych oraz na kursach doskonalących. Praca funkcjonariuszy systemu dziennego wspierana była przez stażystów kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach. Po raz pierwszy funkcjonariusze komendy włączyli się w ogólnopolską akcję *Cała Polska czyta dzieciom*.

Służbę w systemie zmianowym pełni 38 strażaków, a na zmianie służbowej codziennie jest minimum 8 strażaków, w tym jeden dyspozytor SKKM.

Na wyposażeniu jednostki znajduje się:

Prowadzono działalność propagandową z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ludności w ramach akcji *Zapobiegaj wypadkom - Podaruj Dzieciom Słońce*. W ramach tej akcji pracownicy Komendy przeprowadzili pogadanki dla 5347 dzieci. Tegoroczna akcja była poświęcona zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem urazom, wypadkom i zatruciom (np. lekami, chemikaliami) wśród dzieci. Akcja rozpoczęła się w stycznia i trwała na terenie naszego powiatu do 18 czerwca.

Dla poprawienia stanu technicznego strażnicy oraz poprawy warunków BHP i socjalnych pracowników Komendy wydano szacunkową kwotę 28 tys. zł. W tym we własnym zakresie wykonano naprawy i remonty strażnicy na ok 16 tys. zł.

Wykonano:

Pozyskanie sponsorów zapewniło możliwość dokonania przeglądu rocznego budynku, inst. kominowej i instalacji gazowej oraz pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego na stanowisku kierowania.

Z pozyskanych środków finansowych z Urzędu Miasta Żory (9 tys. zł.) zakupiono ubranie gazoszczelne, oraz dwa ubrania żaroodporne. Na doposażenie w sprzęt samochodów gaśniczych (10 węży tłocznych, gazomierz) wydano 2,5 tys. zł. W celu doposażenia strażaków w środki ochrony osobistej i ekwipunek osobisty zakupiono 14 ubrań ochronnych typu *Nomeks*, 18 ubrań koszarowych, 9 hełmów, 9 pasów bojowych, rękawice specjalne, linki ratownicze, oraz obuwie za łączną kwotę 39,5 tys zł. Dla zapewnienia normatywów, ze środków Komendy, zakupiono sorty mundurowe za kwotę 7 tys. zł. (głównie umundurowanie dla nowoprzyjętych strażaków).

Stan bazy lokalowej w Żorach polepsza się z roku na rok. W ramach poprawy warunków BHP wykonano częściowy remont budynku warsztatu, wykonywano badania techniczne i przeglądy okresowe sprzętu będącego na wyposażeniu KM PSP Żorach, wykonano modernizację pomieszczenia SKKM oraz doposażono stanowisko w komputer. Wymieniono radiostacje bazowe, założono monitoring obiektu od strony warsztatu, wymalowano pomieszczenia magazynowe i korytarze w jednostce, zabezpieczono budynki przed wsiąkającą wodą po opadach, wymieniono uszczelnienia dylatacji, dołożono oświetlenie nad wyjściem z garażu od strony placu wewnętrznego.

Linia

Lata 2005-2006.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

W roku 2006 stan etatowy jednostki zwiększył się i rok 2006 zakończyliśmy ze stanem 53 etaty funkcjonariuszy PSP, bez etatów cywilnych. W roku 2006 przyjęto do służby 7 osób. Nadal przez wiele osób podnoszone są kwalifikacje ogólne i zawodowe.

Jak co roku odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zwycięzcy reprezentowali Żory na eliminacjach wojewódzkich, a Paweł Paździor zajął 1 miejsce w eliminacjach wojewódzkich i reprezentował Śląsk na szczeblu Ogólnopolskim, gdzie ostatecznie zajął 5 miejsce.

Pracę strażaków w Miejskim Stanowisku Kierowania wspierało 5 osób (żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową).

Stan osobowy jednostki ratowniczo-gaśniczej uległ zmianie w porównaniu do roku 2005. Służbę w systemie zmianowym pełniło 43 strażaków, a na zmianie służbowej codziennie służbę pełniło minimum 7 lub 8 strażaków, w tym jeden dyspozytor SKKM.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się:

Dla poprawienia stanu technicznego strażnicy oraz poprawy warunków BHP i warunków socjalnych pracowników Komendy wydano szacunkowo kwotę 17,3 tys. zł. Z czego 13,7 tys. zł. pochodziło ze środków pozabudżetowych Komendy.

W skład prac remontowych przeprowadzonych w Komendzie weszły następujące prace:

Wkład załogi w powyższe w postaci prac remontowych oszacowano na 11, 5 tys. zł.

Wymieniono cztery bramy w budynku garażowym oraz drzwi wyjściowe z budynku administracyjnego za kwotę 54,2 tys. zł. (31,2 tys. zł. pozyskano z budżetu miast Żory). Udział strażaków przy realizacji tego zadania szacuje się na kwotę 1,4 tys. zł.
Zakupiono wyposażenie automatycznej kotłowni za kwotę 76,8 tys. zł. Środki inwestycyjne wydzielono z dotacji celowej na wydatki bieżące Komendy, za zgodą Wojewody.

W postaci darowizn rzeczowych Komenda otrzymała:

Komenda Miejska PSP przystąpiła do konkursu na najbardziej zadbany obiekt i zajęła II miejsce. Za uzyskaną z UM Żory nagrodę pieniężną zakupiono kosiarkę spalinową do trawy o wartości 1.600,00 zł.

Do szczególnych osiągnięć tego okresu należy zaliczyć pozyskanie samochodu GLBA zakupionego na zasadzie współfinansowania ze środków Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i środków miasta Żory. Wyremontowano samochód *Tarpan Honker* zmieniając jego funkcje z ratownictwa drogowego na ratowniczo-dowódczy (SLRD). Uznany za zbędny samochód ratownictwa technicznego (średni) na podowziu Star 266 przekazano do OSP Żory-Rowień, który został przebudowany na średni samochód gaśniczy GBA 2,3/2. Środki na ten cel przekazał Prezydent Miasta Żory i Zarząd Główny Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP.

Powyższe zakupy i remont sprzętu transportowego zakończyły wieloletni plan wymiany podstawowego sprzetu gaśniczego i ratowniczego w JRG i OSP.

Linia

Rok 2007.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Stan etatowy jednostki zwiększył się o dwa etaty cywilne: pomocniczy oraz w korpusie służby cywilnej i rok 2007 zakończyliśmy ze stanem 53 etaty funkcjonariuszy PSP i 2 etaty cywilne.

W roku 2007 przyjęto do służby 2 osoby: Stachowicz Mariusz, Kowolik Paweł. W trakcie kursu szeregowych PSP jest Pan Michał Wowra, skierowany na kurs przez PUP Pszczyna, który został zatrudniony w styczniu 2008r.

Z dniem 31.05.07 na zaopatrzenie emerytalne przeszli: bryg. Zbigniew Ciepielowski - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP oraz st. ogn. Michał Nowok a z dniem 31.08.07 -st.ogn. Wojciech Wowra - st. operator sprzętu specjalnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach wspierał naszą Komendę organizacją stażu oraz prac interwencyjnych, co pozwoliło na zatrudnienie sprzątaczki.

Trzy osoby z systemu dziennego pełniły służbę na swoich stanowiskach podnosząc jednocześnie kwalifikacje w szkołach cywilnych. Jedna osoba uzyskała tytuł magistra, dwie kontynuują naukę na Uzupełniających Studiach Magisterskich.

Jedna osoba ukończyła naukę w Studium Aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie (mł.asp.P.Kulas) i uzyskała stopień tytuł technika pożarnictwa oraz została mianowane do stopnia młodszy aspirant, jedna osoba rozpoczęła naukę na Studiach podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (kpt. M.Zdziebło).

Dnia 11 maja br. odbyła się uroczystości z okazji *Dnia Strażaka* na rynku Miasta w Żorach. W czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia i awanse do wyższych stopni służbowych. W obchodach wzięli udział zaproszeni goście oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

11 kwietnia odbyły się eliminacje miejskie Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nagrodzono trzy pierwsze miejsca w każdej grupie. Zwycięzcy reprezentowali Żory w eliminacjach wojewódzkich.

W marcu rozstrzygnięto Konkursy plastyczne pt.: *Zapobiegajmy pożarom* oraz *Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi*, które współfinansowane były przez Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto w Żorach, które pozyskało środki na ten cel z dotacji Urzędu Miasta w Żorach. Wręczenie nagród odbyło się 20.04.2007r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach podczas uroczystych obchodów Dnia Ziemi.

Ogółem na nagrody i organizację wydano 2 tys. zł. (fundatorami byli: Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Żory, Zarząd Miejski ZOSP Żory, Firma DLS, Komenda Miejska PSP).

W dniach 04 - 08 czerwca br funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP wzięli udział w VI Ogólnopolskiej Akcji *Cała Polska Czyta Dzieciom*. W akcji udział wzięło 5 strażaków.

Pracę strażaków w Miejskim Stanowisku Kierowania i w zakresie prac gospodarczych wspierali poborowi odbywający w tutejszej komendzie zastępczą służbę wojskową.

Stan osobowy jednostki ratowniczo - gaśniczej uległ zmianie w porównaniu do roku 2006. Służbę w systemie zmianowym pełni 43 strażaków - a na zmianie służbowej codziennie służbę pełni minimum 8 strażaków i dodatkowo jeden dyspozytor MSK. W ciągu całego roku zostało przyjętych do służby dwóch nowych strażaków. W wyposażeniu jednostki nie zaszły istotne zmiany. Tylko samochód GBA Iveco doposażono w maszt oświetleniowy.

W ubiegłym roku Plan Działań Ratowniczych dla Miasta Żory został uzupełniony o kolejne porozumienia z podmiotami z terenu miasta, uwzględniające możliwe potrzeby podczas działań ratowniczo gaśniczych.

W zakresie współpracy z jednostkami OSP miasta Żory zrealizowano następujące tematy:

Działalność kontrolno-rozpoznawcza.

W roku 2007 przeprowadzono 104 kontrole z zakresu kontrolno - rozpoznawczego.

Decyzje administracyjne podstawowe Komendanta Miejskiego PSP wynikające z art. 26 t. 26 ust.1, art. 27 ustawy z dnia 1991.08.24. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t. Dz. U. Nr 96, poz. 667 z 2006r.z póź. zm.) w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych tj. ustawy z dnia 1991.08.24 o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - 54 w tym 3 wynikające ze stanu zagrożenia życia.

Zaświadczenia stwierdzające zgodność wykonania obiektów zgodnie z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 32.

Stanowiska stwierdzające brak zgodności wykonania obiektów zgodnie z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 10.

Wystąpienia do PINB w sprawach przekraczających kompetencje Państwowej Straży Pożarnej - 16.

Dla poprawienia stanu technicznego strażnicy oraz poprawy warunków BHP i warunków socjalnych pracowników Komendy wydano szacunkowo kwotę 64,5 tys. zł. z czego 33 tys. zł. pochodziło ze środków pozabudżetowych Komendy.

W skład prac remontowych przeprowadzonych w Komendzie weszły następujące prace:

Wkład załogi w powyższe w postaci prac remontowych oszacowano na 3,9 tys. zł.

Kompleksowy remont powierzchni dachu warsztatu, położenie papy termozgrzewalnej, wykonanie blacharki oraz wymiana naświetli za kwotę 51 tys. zł. (z UM Żory pozyskano 20 tys. zł, z własnych środków 31 tys. zł).

W ramach darowizn rzeczowych Komenda otrzymała:

W ramach środków z ustawy modernizacyjnej zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne oraz programy Środki Trwałe i Gospodarka Magazynowa o łącznej wartości 25,8 tys. zł.

W ramach zakupów odzieży specjalnych nabyto:

Na wyżej wymienione zakupy wydano kwotę 42 tys. zł. z czego 26,3 tys. zł. pochodziło ze środków ustawy modernizacyjnej. Dodatkowo KW PSP w Katowicach przekazał na rzecz KM PSP Żory: 7 kpl. ubrań specjalnych typu NOMEX.

Stan bazy lokalowej KM PSP w Żorach polepsza się z roku na rok. W roku 2007 dla poprawy warunków socjalnych wykonano remonty pomieszczeń administracyjno biurowych, pomieszczeń socjalnych oraz dachu. Wymieniono komputery i urządzenia peryferyjne na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zakupiono środki ochrony osobistej.

Wykonywano badania techniczne i przeglądy okresowe sprzętu będącego na wyposażeniu KM PSP Żorach. Stan urządzeń higieniczno-sanitarnych, urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, gazowych, dymowych, odgromowych, dźwigowych, wyciągowych - jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przeprowadzono wiosenne i jesienne przeglądy warunków pracy, a stwierdzone niedociągnięcia zostały ujęte w harmonogramie prac i są realizowane na bieżąco zgodnie z ustalonymi terminami.

W roku 2007 wydarzyły się trzy wypadki lekkie, w tym jeden podczas zajęć sportowych, drugi podczas przygotowywania posiłku a trzeci podczas wykonywania prac porządkowych.

Budżet na rok 2007 wyniósł:

Razem łączny budżet Komendy wyniósł 2.772.108,00 zł.

Miejski Ośrodek Dyspozycyjny przyjął w 2007 roku 416 zgłoszeń:

Linia

Rok 2008.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Stan etatowy jednostki zwiększył się o jeden etat cywilny w korpusie służby cywilnej i rok 2008 zakończyliśmy ze stanem 53 etatów funkcjonariuszy PSP i 3 etatami cywilnymi.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach wspierał naszą Komendę organizacją stażu oraz prac interwencyjnych, co pozwoliło na zatrudnienie sprzątaczki oraz stażysty, który wspierał pracowników biurowych.

Trzy osoby z systemu dziennego pełniły służbę na swoich stanowiskach podnosząc jednocześnie kwalifikacje w szkołach cywilnych. Jedna osoba uzyskała tytuł magistra, jedna kontynuuje naukę na Uzupełniających Studiach Magisterskich, jedna kontynuuje Studia Doktoranckie.

Dwie osoby rozpoczęły naukę w Studium Aspirantów w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, jedna osoba kontynuowała naukę na studiach podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, jedna osoba kontynuuje studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Pracownicy brali również udział w szkoleniach doskonalących organizowanych przez KW PSP w Katowicach.

Trzech poborowych, odbywających zastępczą służbę zastępczą wspierało pracę strażaków oraz pomagało w obsłudze Miejskiego Stanowiska Kierowania.

W roku 2008 Plan Działań Ratowniczych dla Miasta Żory został uzupełniony o kolejne porozumienia z podmiotami z terenu miasta, uwzględniające możliwe potrzeby podczas działań ratowniczo gaśniczych. W zakresie współpracy z jednostkami OSP Miasta Żory zrealizowano następujące tematy:

Zaktualizowano katalog zagrożeń powiatu, między innymi w zakresie materiałów niebezpiecznych dostarczanych do zakładu JP Foam Manufacturing w Żorach ul. Wygoda oraz wykazu stacji paliw z podaniem ilości i pojemności zbiorników magazynowych.

W roku 2008 podejmowano o czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie zgodności wykonania obiektów z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Odbiory dotyczyły nowo wybudowanych lub modernizowanych obiektów. Z grupy obiektów użyteczności publicznej dokonano odbioru dobudowanej klatki schodowej do Policji w Żorach, lokale gastronomiczne po przebudowie, Kino na Starówce. Z obiektów produkcyjno magazynowych halę magazynową Firmy Gebrueder Peitz.

Kontrolowano także sprzedaż środków pirotechnicznych w okresie przed Nowym Rokiem. Skontrolowano w tym zakresie trzy obiekty.

Dla poprawienia stanu technicznego strażnicy oraz poprawy warunków BHP i warunków socjalnych pracowników Komendy wydano szacunkowo kwotę 21 tys. zł.

W skład prac remontowych przeprowadzonych w Komendzie weszły następujące prace:

W ramach zakupów odzieży specjalnych nabyto:

Na wyżej wymienione zakupy wydano kwotę 48 tys. zł.

Dodatkowo Komenda Miejska PSP w Żorach pozyskała następujący sprzęt (w ramach zakupów centralnych):

Ogółem wartość pozyskanego sprzętu 87.900,00 zł.

Obecny Komendant Miejski i Zastępca Komendanta realizują politykę pozyskania środków finansowych i rzeczowych, które służą przede wszystkim poprawie warunków socjalno bytowych załogi oraz utrzymania posiadanego sprzętu ratowniczego w pełnej sprawności technicznej. Wymiana sprzętu transportowego, ratowniczego i specjalistycznego dokonywana jest przy udziale środków pozabudżetowych.

Głównym źródłem środków pozabudżetowych jest gmina miejska Żory, która w 2008 przekazała kwotę 9.000,00 zł. na zakup agregatu prądotwórczego oraz kwotę 9.088,58 zł. na montaż centrali. Ponadto zakupiono odzież ochronna dla strażaków za kwotę 48.308,27 zł.

W roku 2008, po prawie 35 latach pracy, pożegnał się ze służbą wieloletni komendant żorskiej jednostki bryg. mgr Zenon Skowron, który z dniem 30 kwietnia odszedł na zaopatrzenie emerytalne. Jego miejsce zajął bryg. mgr inż. Jacek Gorol.

Linia

Rok 2009.

Zdięcie Komendy Miejskiej PSP Żory

Sprawy organizacyjno-kadrowe.

W roku 2009 stan etatowy Komendy Miejskiej PSP w Żorach zwiększył się o jeden etat cywilny w korpusie służby cywilnej. Rok zakończono stanem: 53 etaty funkcjonariuszy i 4 etaty cywilne (3 etaty w korpusie służby cywilnej oraz 1 etat pomocniczy).

W roku 2009 rotacja kadry była bardzo duża. Ze służby na zaopatrzenie emerytalne odeszło 11 strażaków (ok. 25% strażaków podziału bojowego). W ich miejsce przyjęto do służby 9 osób. Wakaty, które powstały 31 grudnia zostały obsadzone z dniem w styczniu 2010r. Pozyskano też oficera z przeniesienia służbowego z KM PSP Rybnik i funkcjonariusza z likwidowanej jednostki BOR.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach wsparł naszą Komendę organizacją stażu oraz prac interwencyjnych, co pozwoliło na zatrudnienie sprzątaczki oraz stażysty, który stanowił pomoc dla pracowników biurowych. Jeden ze stażystów został zatrudniony w KM PSP Żory w ramach umowy na zastępstwo.

Dwie osoby podnosiły kwalifikacje w szkołach cywilnych, dwie kontynuowały naukę w Studium Aspirantów w Centralnej Szkole PSP, jedna ukończyła naukę na studiach podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, a jedna osoba kontynuuje studia w SGSP. Pracownicy brali również udział w szkoleniach doskonalących organizowanych przez KW PSP w Katowicach.

Sprawy operacyjno-szkoleniowe.

W 2009 roku pozyskano środki pieniężne z Urzędu Miasta Żory na zakup nowego samochodu operacyjnego Fiat Bravo oraz połowę środków na zakup nowego samochodu gaśniczego Renault Midlum. Samochód osobowy zastąpił wysłużonego Poloneza Caro, który został przekazany do OSP Kleszczów. Nowy samochód gaśniczy zastąpi obecnie użytkowany GBA 2/17 Renault Midliner, który zostanie przekazany do jednostki OSP z powiatu żorskiego.

W ubiegłym roku Plan Działań Ratowniczych dla Miasta Żory został uzupełniony o kolejne porozumienia z podmiotami z terenu miasta, uwzględniające mogące wystąpić potrzeby podczas działań ratowniczo gaśniczych.

W zakresie współpracy z jednostkami OSP Miasta Żory zrealizowano następujące tematy:

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Obecnie na terenie powiatu działa jedna Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza PSP oraz 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie jednostki OSP - Kleszczów i Rój znajdują się w KSRG, a cztery działają poza KSRG (są to OSP Osiny, Rowień, Rogożna i Żory). Jednostki te są wyposażone: w jeden ciężki samochód gaśniczy, cztery średnie i trzy lekkie. Należy nadmienić, iż poza OSP Rogoźna i OSP Rowień (jeden samochód 1999 roku drugi po modernizacji w 2006 roku) pozostałe pojazdy są sprawne technicznie, ale średni ich wiek to około 25 lat. Jednostki OSP posiadają swoje strażnice, które sukcesywnie są wyposażane i modernizowane. W roku 2009 wykonano docieplenie remizy OSP Rój z trzech stron budynku.

We wszystkich jednostkach OSP społecznie działa około 220 czynnych członków. W 2009 r. zorganizowano kurs szeregowych OSP, który rozpoczęło 30 uczestników - termin ukończenia kursu to 23 stycznia 2010 rok. W związku z niewystarczającą liczbą miejsc na kursie szeregowych w roku 2010 planujemy rozpoczęcie nowego kursu szeregowych OSP.

W celu podniesienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia działań ratowniczo - gaśniczych tut. Komenda w ramach tworzenia KSRG podpisała szereg porozumień z firmami działającymi na terenie powiatu co pozwala na wykorzystanie dodatkowej bazy logistycznej będącej własnością w/w firm.

Spraw kontrolno-rozpoznawcze.

Przeprowadzano kontrole i wykonano analizy w następującym zakresie:

Zadania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa w powiecie żorskim:

Zadania prowadzone wspólnie ze służbą operacyjną:

Zakres i ilość przeprowadzanych czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone po pożarze w Kamieniu Pomorskim.

W roku 2009, w związku z tragicznym w skutkach pożarem obiektu socjalnego w Kamieniu Pomorskim, który pochłonął 23 ofiary śmiertelne, w całym kraju przeprowadzono szereg kontroli budynków o podobnym przeznaczeniu. Również funkcjonariusze tut. Komendy wraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Żorach przeprowadzili wspólnie kontrole budynków socjalnych znajdujących się w naszym powiecie. Przeprowadzono kontrolę w siedmiu obiektach tego typu. Na podstawie ustaleń z tych czynności kontrolno-rozpoznawczych i na skutek stwierdzonych nieprawidłowości w sześciu obiektach mieszczących się na ul. Wspólnej i Gwarków wydano decyzje administracyjne nakazujące ich usunięcie.

Dla jednego obiektu mieszczącego się przy ul. Fabrycznej 10 zostało wystosowane Upomnienie. W wyniku wspólnych kontroli z funkcjonariuszami tut. Komendy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żorach wydał decyzję nakazująca wyłączenie z użytkowania obiektu mieszkalnego socjalnego znajdującego się przy ul. Wspólnej 10.

Sprawy BHP.

W roku 2009 W KM PSP Żory miał miejsce jeden wypadek. Wypadek miał miejsce podczas przekazywania służby.

Wszystkie komórki organizacyjne jednostki oraz jednostki podległe realizowały terminowo oraz na bieżąco swoje obowiązki i zadania z dziedziny BHP - według terminarza bhp . Znalazło to odbicie w dokumentacji oraz sprawozdaniach z realizacji planów rocznych oraz kwartalnych. W roku 2009 przeprowadzono 1 kontrole BHP, 4 kontrole UDT i 1 kontrolę przeprowadzoną przez Państwowy Inspektorat Sanitarny MSWiA . Stwierdzone podczas kontroli uchybienia nie wpłynęły na bezpieczeństwo pracy funkcjonariuszy, a dotyczyły spraw porządkowych i socjalnych w obiekcie. Jednym z punktów, który wymieniany jest od kilku lat jest brak instalacji wyciągowej do odprowadzania spalin z garażu, jednak związane jest to z poważnym nakładem finansowym, przerastającym możliwości budżetu KM PSP w danym roku. Konieczne jest pozyskanie środków inwestycyjnych budżetowych i pozabudżetowych.

Szkolenia odbywają się zgodnie z terminami szkoleń.

Doskonalenie zawodowe strażaków z przedmiotu BHP obywa się wg tematów opracowanych w miesiącu grudniu. Szkolenie pracowników cywilnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem dot. szkoleń okresowych. W grudniu odbył się test sprawdzający z zakresu BHP.

Głównym źródłem środków pozabudżetowych jest gmina miejska Żory, która w 2009 przekazała kwotę 28450zł na zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia strażaków. Ponadto dzięki pomocy firm zewnętrznych wymieniono bramy w budynku warsztatu i wykonano remont elewacji warsztatu.

Przeglądy i legalizacje zasadniczo wykonywane były zgodnie z terminami. Wyjątek stanowi przegląd masztów antenowych, na który zabrakło środków finansowych. Stan urządzeń higieniczno-sanitarnych, urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, gazowych, dymowych, odgromowych, dźwigowych, wyciągowych - jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Sprawy finansowe.

Budżet na rok 2009 w dziale 75411 zadania zlecone (bezpieczeństwo publiczne) otrzymano w kwocie 3.740.241,00 zł.

Zadania własne (środki z UM Żory) 75411 376.552,00 zł.

Obsługa MOD (środki z UM Żory)75495 15.000,00 zł.

Razem :4.131.793,00 zł.

Na uposażenie dla 53 funkcjonariuszy przeznaczono kwotę 2.294.904,00 zł. - z tego 36.000,00 zł. przeznaczono na uzupełnienie braków w odprawach emerytalnych oraz wydatkach rzeczowych. Razem na uposażenia wydano 2.258.655,08 zł.

Na wypłatę nagród uznaniowych - 51.635,00 zł. (fundusz nagród).

Na wypłatę nagród jubileuszowych dla 9 funkcjonariuszy 51.418,60 zł.

Na wypłatę odpraw emerytalnych dla 11 funkcjonariuszy - 338.084,54 zł.

Na podstawie art. 95 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przyznaje się nagrody roczne strażakom Państwowej Straży Pożarnej, na rok 2009 przeznaczono kwotę 203.209,84 zł.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymali na należne im świadczenia kwotę 149.398,17 zł. W tym za zasiłki na zagospodarowanie dla 7 funkcjonariuszy - 20.281,80 zł.

Odprowadzono składki ZUS 21.392,65 zł.

Wydatki bieżące w roku 2009 wyniosły 250.944,50 zł.

Do zwrotu z niewykorzystanych środków z tytułu ucywilnienia pozostało 15.529,27 zł.

Do zwrotu z niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków specjalnych pozostało 9,90 zł.

W dziale 75411 - bezpieczeństwo publiczne (zadania własne) otrzymaliśmy środki na wypłatę nagrody rocznej oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Miejski Ośrodek Dyspozycyjny mieszczący się w KM PSP przy ul. Ogniowej 10 w łącznej kwocie 1.552,00 zł. (zatrudniony do lipca 2008). Ponadto UM Żory udzielił wsparcia finansowego KM PSP w Żorach w wysokości 25.000,00 zł. - z czego zakupiono umundurowanie, niezbędne części oraz wyposażenie specjalistyczne oraz opłacono wykonane usługi przeglądów sprzętu pożarniczego.

W dziale 75495 - MOD kwotę 15.000,00 zł. przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego oraz konserwację urządzeń teletechnicznych. Łączna suma wydatków - 15.000,00 zł.

Budżet 2009 zamknięto bez zobowiązań wymagalnych. Pozostała jedynie do zapłacenia w styczniu 2010 część podatku z odprawy emerytalnej wypłaconej w grudniu 2009 r. w wysokości 1.207,00 zł.

Miejski Ośrodek Dyspozycyjny działający na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Żory.

Miejski Ośrodek Dyspozycyjny przyjął w 2009 roku 263 zgłoszenia. Otrzymane informacje są na bieżąco przekazywane kompetentnym służbom.

MOD Żory dysponuje telefonem o nr 43-41-410, zestawem komputerowym, radiotelefonem Radmor do łączności z Wydziałem Zarządzania Wojewody oraz komputerową centralą sterowania miejskimi syrenami alarmowymi. Na bieżąco aktualizowana jest baza danych ewidencji zgłaszanych zdarzeń i awarii w ramach działalności MOD. Dostępna internetowa mapa cyfrowa SIT częściowo usprawniła pracę lecz w dalszym ciągu w sytuacji powstania różnych zdarzeń i awarii utrudnia prowadzenie działań przez MOD jak i MSK PSP. Brak aktualizacji mapy również powoduje pewne problemy. Problemów przysparzają przypadki braku aktualnych wykazów osób funkcyjnych (odpowiedzialnych) w poszczególnych instytucjach, np.: w ZTK, spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach, administracji zakładowych.

Linia

Do strony startowej... Na górę strony...