Logo Aktualności

Oferta Pracy.

Linia

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Żorach ogłasza nabór na stanowisko cywilne: Starszy Technik.

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach ul. Ogniowa 10.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 5. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w szczególności przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek budżetowych, "Ustawa o rachunkowości", "Ustawa o finansach publicznych", "Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych".

Linia

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera szczególnie w zakresie obsługi pakietu MS Office, oraz znajomość programu Płatnik,
 2. samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów.

Linia

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 1. Prowadzenie kasy Komendy Miejskiej,
 2. Prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej Komendy Miejskiej,
 3. Prowadzenie rozliczeń z ZUS-em,
 4. Sporządzanie list płac,
 5. Prowadzenie kancelarii ogólnej sekretariatu Komendanta Miejskiego PSP w tym sekretariatu elektronicznego.

Linia

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 1. życiorys - CV i list motywacyjny,
 2. dyplomy i świadectwa ukończenia szkół cywilnych (egzaminy zawodowe, kursy),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego dostępnego w sekretariacie komendy lub na stronie www.kmpspzory.pl (na dole tej strony),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Linia

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 18.12.2006r. w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach ul. Ogniowa 10.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferty, z których wynikać będzie, że kandydat nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu, zostaną odrzucone.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.zory.katowice.kwpsp.gov.pl oraz na stronie komendy www.kmpspzory.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru.

Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania kandydatów, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz podany zostanie termin rozmowy kwalifikacyjnej i testu z zakresu wymienionych powyżej ustaw i instrukcji kancelaryjnej.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP.

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest pani Aldona Dobrzyńska nr tel.(032) 4345427.

Żory, 17.11.2006r.
Komendant Miejski
mł.bryg. mgr Zenon Skowron

kwestionariusz...dok. w formacie WORDa

Linia

Do strony startowej... Do strony poprzedniej... Na górę strony...